Fasade   KEMA AM RAPID


KEMA AM RAPID
Naziv:KEMA AM RAPID
Vrsta proizvoda:Glet mase
Cena:0
Proizvodac:KEMA DOO
Adresa:Bulevar Mihaila Pupina 10 v/II/120 , Beograd
Uvećaj

 

 

 

 

 

 

kema-logo
 

KEMA AM RAPID

Brzovezujuća izravnavajuća masa

 

Industrijski pripremljena, brzovezujuća, hidraulično vezana specijalna masa u prahu, na osnovi cementa, finog peska i posebnih dodataka.
Za izravnavanje podnih (prihvatljivo ravnih) i zidnih površina pre polaganja pločica, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu na svim uobičajenim mineralnim podlogama, kao što su cementni estrih i osnovni cementni ili krečnocementni malter. KEMA AM RAPID možemo nanositi u debljini 2-30 mm.

 

OSOBINE:

 

 • za izravnavanje podnih i zidnih površina

 • za izravnavanje pre polaganja pločica

 • za debljine od 2 do 30 mm

 • brzo vezivanje

 • polaganje zidnih pločica već nakon cca. 4 časa

 • prohodnost već nakon cca. 6 časova

 • polaganje podnih pločica već nakon cca. 12 časova

 • otpornost na smrzavanje

 

PODACI O PROIZVODU:

 

Osnovni podaci

Izgled

Sivi prah

Pakovanje

25 kg u plastificiranojh vreći / 1200 kg (48x25 kg) na paleti

Skladištenje i rok upotrebe

6 meseci od datuma proizvodnje pri pravilnom skladištenju u suvom prostoru na drvenoj podlozi zaštićeno sa folijom, u originalnoj, neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Datum proizvodnje odštampan je na ambalaži.

 

Tehnički podaci

Hemijski sastav

Malter na osnovi hidrauličnih veziva

Zapreminska masa

- svežeg maltera: 1,57 kg/l

- u stvrdnutom stanju: 1,37 kg/l

Granulacija

Dmax: 1 mm

Debljina nanosa

2-30 mm

pH

11-13,5 pri 20°C

 

UPUTSTVA ZA UPOTREBU:

 

 

Potrošnja: cca. 13,5 kg/m² za svaki cm debljine nanosa

 

Podloga: Podloga mora biti ravnomerno upojna, homogena, čvrsta i nosiva, suva, čista, bez prašine, ulja, ostataka masnoća, voska, odvajajućih boja i sličnih prljavština. Podloga ne sme biti zamrznuta (iznad +5°C). Pogodne podloge su cementni i krečnocementni malter, cementni estrih, laki beton i gasbeton. Pre početka polaganja obloga proverimo svojstva podloge.

 

Priprema podloge: Upojne podloge prethodno impregniramo sa KEMAGRUND S ili polimernom disperzijom KEMACRYL razređenom s vodom u razmeri 1:1.

 

Razmera mešanja: cca. 5,5 l vode na 25 kg suve mešavine 

 

Vreme mešanja: 25 kg suve mešavine, koristeći električnu bušilicu sa nastavkom za mešanje, umešamo u cca. 5,5 l čiste vode, da dobijemo homogenu masu srednjeplastične konzistencije bez grudvica. Pri pripremi manjih količina mase razmera mešanja je 0,22 l vode na 1 kg suve mešavine. Sveže zamešana masa je upotrebljiva 20 minuta.

 

Ugrađivanje: Masu KEMA AM RAPID pri upotrebi za izravnavanje zidnih površina možemo oblagati pločicama već nakon cca. 4 časa, pri upotrebi za podno izravnavanje pogodna je nakon cca. 6 časova, a pločice na pod polažemo nakon cca. 12 časova.

 

Alat: KEMA AM RAPID nanosimo na pripremljenu podlogu, u željenoj debljini, koristeći mistriju ili glet-hoblu. Završno zaglađivanje uradimo glet-hoblom.

 

Čišćenje alata: Alat čistimo u svežem stanju odmah po završenoj upotrebi. Stvrdnut materijal se sa alata može odstraniti samo mehanički.

 

Otvoreno vreme: max. 20 minuta

 

Stvrdnjavanje: Proizvod je pogodan za (+20°C):
Polaganje pločica na zid nakon cca. 4 časa na suvoj podlozi.
Prohodnost nakon cca. 6 časova na suvoj podlozi.

 
OGRANIČENJA:

 

Temperatura podloge: +5ºC min. / +30ºC max.

 

Temperatura vazduha: +5ºC min. / +30ºC max.

 

Temperatura materijala: +5ºC min. / +30ºC max.

 

Upozorenja:

 • Upotrebiti samo preporučenu količinu vode i mešavinu iz neoštećene ambalaže. Ne prekoračiti preporučene debljine nanosa.

 • Vremena, navedena u tehničkom listu, su izmerena pri +23ºC i 50% rel. vlažnosti vazduha.Više temperature te vrednosti u određenoj meri snižavaju, a niže povećavaju.

 • Zaštititi sveže ugrađeni materijal od smrzavanja, kiše i ostalih vremenskih uticaja.Materijal ne upotrebljavati pri temperaturama (podloga, vazduh, materijal) nižim od +5ºC.

 

Ostatke nestvrdnutog/ nevezanog materijala je potrebno odstraniti u skladu sa zakonskim propisima.

Svi tehnički podaci u ovom tehničkom listu su dobijeni na osnovu laboratorijskih istraživanja. Stvarno izmereni podaci mogu odstupati u zavisnosti od okolnosti prilikom upotrebe, na koje nemamo uticaja.

Upozoravamo vas da je usled specifičnih lokalnih propisa moguće ponašanje ugrađenog proizvoda donekle različito. Zato za tačan opis upotrebe zahtevajte tehnički list dotične države.

 
DOKAZI:

Norme/Standardi: SIST EN 1504-2:2004

 
SIGURNOSNI PODACI:

Nadražujuće, sadrži cement. Nadražuje oči, organe za disanje i kožu. Dodir sa kožom može izazvati preosetljivost. Čuvati van dohvata dece. Sprečiti dodir sa kožom i očima. Ako dospe u oči treba ih odmah obilno isprati s vodom i potražiti lekarsku pomoć. U dodiru s kožom odmah je treba obilno isprati s vodom. Nositi prikladne zaštitne rukavice. Detaljnije informacije o skladištenju, rukovanju i upotrebi mešavine, se nalaze u sigurnosnom listu, gde su sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci. Pored toga moramo paziti na upozorenja na originalnoj ambalaži.

 
PRAVNA PODLOGA:

Informacije kao i posebne preporuke, koje se odnose na primenu i konačnu upotrebu Keminih proizvoda, date su u dobroj nameri, zasnovane su na našem dosadašnjem znanju i iskustvima u vezi sa proizvodima, ako su pravilno skladišteni, ako se sa njima ispravno postupa i ako su upotrebljeni u normalnim uslovima. U praksi su razlike u materijalima, podlogama i uslovima za rad na gradilištu takve da, iz ove informacije ili ma kojih pisanih preporuka ili nekih drugih pruženih saveta, ne možemo garantovati tržnost ili pogodnost za neku posebnu namenu, niti možemo preuzeti nikakvu odgovornost koja proističe iz ma kojeg zakonskog odnosa. Vlasnička prava trećih se moraju poštovati. Sve porudžbine podležu našim sadašnjim prodajnim i dobavnim uslovima. Potrošači bi uvek trebali pregledati najnoviji izvod tehničkog lista za dotični proizvod, čiju kopiju dostavljamo na zahtev.

 

kema_am_rapid